سجایا و مکارم اخلاقی !!! مهدی ‏(ع) را دو گونه می‏توان توصیف کرد: نخست، بر اساس آیات و روایاتی که در توصیف !!! گرامی !!! (ص) وارد شده‏اند؛ زیرا آن حضرت از نظر ویژگی‏های اخلاقی نیز شبیه‏ ترین مردم به حضرت ختمی مرتبت ‏(ص) است. دوم، بر اساس روایاتی که به طور خاص به توصیف سجایای اخلاقی آن حضرت پرداخته‏اند.

قرآن کریم در آیات متعدّدی به توصیف !!! خاتم‏ (ص) پرداخته و آن حضرت را به دلیل ویژگی‏های برجسته و منحصر به فردش ستوده است که از آن جمله می‏توان آیات زیر را برشمرد:
1. خداوند کریم، ویژگی نرم‏خویی !!! اکرم ‏(ص) را یادآور شده است و می‏فرماید اگر چنین نبودی، مردم از پیرامون تو پراکنده می‏شدند:
پس با بخشایشی از [سوی] خداوند، با آنان نرم‏خویی ورزیدی و اگر درشت‏خویی سنگ‏دل می‏بودی، از دورت می‏پراکندند... .1
2. در آیه‏ ای دیگر، خداوند متعال به دل‏سوزی، احساس مسئولیت، خیرخواهی و مهر و محبّت بی‏پایان رسول خاتم‏(ص) نسبت به امّتش اشاره کرده است و می‏فرماید:
بی‏گمان، !!! ی از [میان] خودتان نزد شما آمده است که هر رنجی ببرید، بر او گران است. بسیار خواستار شماست؛ با مؤمنان، مهربانی بخشاینده است.2
3. یکی دیگر از آیات قرآن، به رحمت بودن !!! اکرم ‏(ص) برای همة جهانیان توجّه کرده است و می‏فرماید: «و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده‏ایم».3
4. خداوند در آیة دیگری از قرآن در مقام ستایش خلق و خوی بی‏نظیر !!! !!! (ص) می‏فرماید: «و به راستی، تو را خویی است سترگ».4
با توجّه به آنچه گذشت، می‏توان گفت خاتم اوصیا نیز چون
خاتم !!! ان، مظهر نرم‏خویی، دل‏سوزی، خیرخواهی، مهر، محبّت، گذشت و خلق و خوی شایسته و سترگ بوده و رحمتی برای همة جهانیان است.
!!! باقر (ع) در توصیف ویژگی‏های !!! مهدی‏ (ع) می‏فرماید: رو پایان جهان فرانمی‏رسد تا اینکه خداوند گرامی و بلندمرتبه مردی از ما اهل‏بیت را برانگیزد. او به کتاب خدا عمل می‏کند و هیچ منکری را در شما مشاهده نمی‏کند مگر اینکه با آن مخالفت می‏کند.»
در مورد خصال اخلاقی حضرت مهدی ‏(ع)، به طور خاص، روایات متعدّدی از طریق شیعه و اهل سنّت نقل شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:
1. ابن حماد در کتاب خود، از یکی از راویان اهل سنّت در مورد ویژگی‏های !!! مهدی ‏(ع) چنین نقل می‏کند:
نشانة مهدی این است که بر کارگزاران [ !!! ت خویش]، سخت‏گیر، بسیار بخشنده و با مستمندان، مهربان است.5

2. !!! باقر (ع) در توصیف ویژگی‏های !!! مهدی ‏(ع) می‏فرماید:
!!! زمان
رو پایان جهان فرانمی‏رسد تا اینکه خداوند گرامی و بلندمرتبه مردی از ما اهل‏بیت را برانگیزد. او به کتاب خدا عمل می‏کند و هیچ منکری را در شما مشاهده نمی‏کند مگر اینکه با آن مخالفت می‏کند.»6

3. !!! صادق ‏(ع) نیز در پاسخ این پرسش که !!! چگونه شناخته می‏شود، می‏فرماید:
«[ !!! را] با آرامش و وقار [...] و نیز با حلال و حرام و نیازمندی مردم به او، در صورتی که او خود به هیچ !!! نیاز ندارد، [می‏توان شناخت].»7

4. !!! رضا (ع) در بیان ویژگی کلّی !!! ان معصوم‏ (ع)، سخنان ارزشمندی دارد که بر اساس آن می‏توان به توصیف !!! مهدی‏(ع) نیز پرداخت. آن حضرت می‏فرماید:
«او به مردم از خودشان سزاوارتر و از پدران و مادرانشان برای آنها دل‏سوزتر است. او از همة مردم در برابر خدا، متواضع‏تر و در عمل به آنچه خود بدان فرمان می‏دهد، سخت‏کوش‏تر و در دوری گزیدن از آنچه خود از آن نهی می‏کند، خوددارتر است.»8

5. حضرت رضا (ع) در ادامه می‏فرماید:
«او [با دو نشانه] شناخته می‏شود: دانش [بی‏کران] و استجابت دعا و اینکه او از همة رویدادها، پیش از رخ دادن‏شان خبر می‏دهد. همة اینها به سبب پیمانی است که از سوی !!! خدا با او بسته شده و وی آن را به وسیلة پدران خود از آن حضرت به ارث برده است.»9
چنانکه ملاحظه می‏شود ویژگی‏های موعود !!! ی چنان دقیق و بی‏کم و کاست بیان شده است که زمینة هرگونه اشتباه و خطا در تشخیص مصداق حقیقی این موعود را از بین می‏برد و راه را بر مدّعیان دروغین می‏بندند.
امیدواریم که خداوند متعال توفیق دیدار شبیه‏ ترین مردم به رسول خدا (ص) و طاووس اهل بهشت را روزی همة ما گرداند.

ان‌شاءالله

ماهنامه موعود شماره 112
تنظیم: گروه دین و !!! شه تبیان
1. سورة آل عمران (3)، آیة 159.
2. سورة توبه (9)، آیة 128.
3. سورة انبیاء (21)، آیة 107.
4. سورة قلم (68)، آیة 4.
5. معجم أحادیث إل !!! المهدی، ‏علیه السّلام، مؤسسـ[ المعارف ال !!! یـ[، ‏ج 1، ص 242، ح 152.
6. الکافی، ج 8، ص 396، ح 597.
7. کتاب الغیبة، محمّد بن ابراهیم نعمانی، باب 13، ص 242، ح 40.
8. ا !!! ام النّاصب فی اثبات الحجّة الغایب، ص 24.
9. همان.