در ژاپن، هتل های کپسولی جالب توجهی ساخته شده اند تا !!! انی که دچار کمبود خواب شدید هستند، در سکوت و آرامش زیاد در آنجا استراحت کنند

هتل‌هایی به شکل کپسول به منظور به حداکثر رساندن فضای !!! شده ساخته شده‌اند؛ در واقع اتاق خواب این هتل‌ها محدود به یک تخت خواب است.