سلام.

!!! روزه هاتون قبول.

چه خبرا خوبید؟

والیبال !!! ب که باختیم.

بسیور بسیور افسوس خوردم

!!! هم که مسدومید

 

هیچ کار خاصی از اول تابستون تا به حال انجام ندادم.

از خودم متنفرم

امیدوارم تا آ !!! تابستون اینطوری نباشه.

 

 

!!! ب مهمونی بودیم کلی با دخی !!! ها حرفیدیم و مس !!! ه بازی کردیم

شب بیست ویکم ماه رمضون نتونستم برم هیئت

طول روزش خیلی راه رفته بودم خیلی خسته شده بودم خوابم برد.

الآن پشیمونم.

امشبو حتما میرم.

خدایا منو ببخش مجبور شدم به یه نفر که نمیشناسمش کلی دروغ بگم.آخه مزاحم بود.

 

خوبه دبیرستان زنگ انشا نداره وگرنه اولین موضوع انشایی که میگفتن این بود که تابستان خود را چگونه گذر !!! د؟؟

منم در جوابش میگفتم من نگذر !!! مش خودش گذشت...(چی گفتما؟؟؟؟)

با روزهای تکراریش...

روزای !!! ل کنندش...

و و و و و و و و ......

+این پستم قاطی پاتیه هرچی به ذهنم اومد نوشتم.