دُختَــر باســ خِنگـــ و با نَمَکـــ باشهـــ 

 

 دُختَــر باســ عاشِقــ شوکولاتــ باشهـــ 

 

 دُختـَـر باســ عاشِقــ سِلفیــ باشهــ 

 

 دُختـَـر باســ لُپِشــ چالــ داشتهــ باشهــ 

 

 دُختـَـر باســ جیغـــ جیغــو باشهــ 

 

 دُختَــر باســ پاستیلــ خور حرفهـ ایـ باشهــ 

 

 دُختَــر باســ باباییــ باشهــ 

 

دُختَــر باســ عاشِقــ نی نی ها باشهــ 

شکلک نظر بذارید