تو انقدر باخودت خوبی من انقدر با تودر گیرم
که حتی لحظه رفتن نفهمیدی دارم میرم

چرا اینجوریه دنیا میون گریه میخندی
چرا این ساعتا کوکند چرا چشماتومیبندی

یه شطرنجی زدم با تو حالا هر جا برم کیشه
چه شانسی داره اون شاهی که مات اسب تو میشه

تو این شب باورت میشه به فکر روز آینده ام
اگه ابری شده دنیات من از ماه تو شرمنده ام

برای ا !!! قصه ات نه دیوم کن نه غولم کن
جوونی جاهلی داره همینجوری قبولم کن..

***********************************

داشتم زندگیمو می !!! اومدی حالمو عوض کردی


این همه راه و اومدی که بری که !!! ابم کنی و برگردی؟


همه چیز خوب بود قبل از تو عشق با من غریبگی میکرد


یه نفر داشت با خودش تنها زیر این سقف زندگی میکرد !...