♥ دختر ♥ یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای عشقش گم میشن . . .
♥ دختر ♥ یعنی یه عالمه احساس. . . 
♥دختر ♥ یعنی وقتی سردش شد بپره بغل عشقش تا گرمش شه . . . 
♥دختر ♥ یعنی طرافت تو رفتارش باشه , نه اینکه ادا پسرا رو درآره . . . 
♥دختر ♥ یعنی لبخند دلنشین خدا . . . 
♥ دختر ♥ یعنی گرمی بخش خونه . . . 
♥ دختر ♥ یعنی دنیای رنگی رنگی . . . 
♥ دختر ♥ یعنی دنیاش بغل عشقشه . . . 
♥ دختر ♥ یعنی بابایی . . . . 
♥ دختر ♥ یعنی هیچوقت فراموش نمیکنه تاریخ تولد! رو . . .
♥ دختر ♥ یعنی کلید قلبتو ندی دست هر کی . . .
♥ دختر ♥ یعنی کد بانو گری . . . . 
♥ دختر ♥ یعنی خوشحال شدن با یه شاخه گل . . . .
♥ دختر ♥ یعنی عشق پاستیل . . . . .

♥ دختر ♥ یعنی جوری باشی که یکی بتونه بهت تکیه کنه و بدونه باهاشی