به قول حسین پناهی:

می دانی ، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی "تـعطیــل است" و بچسبانی پشت

شیشه ی افـکارت، باید به خودت استراحت بدهی، دراز بکشی دست هایت را زیر سرت

بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی، در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که

پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند، آن وقت با خودت بگویـی

بگذار منتـظـر بمانند ...

 

http://hw11. !!! et.lenzor.com/lp/9679410-9259-l.jpg