افعال مدال

modal verbs

یادگیری افعال مدال(modal)در زبان انگلیسی_بخش اول_گرامر انگلیسی

یادگیری افعال مدال(modal) و اشنایی با چگونگی استفاده از آنها در جملات انگلیسی بسیار مهم است.این افعال در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد می باشد.

در این مقاله می خواهیم شما را با افعال modal آشنا کنیم:

این افعال عبارت اند از:can, could, be able to, shall, should, may, might, must. would,will,have to

نکته:بعد از افعال مدال فعل جمله به صورت مصدر بدون toمی آید

ساختار:

قسمت اول فعل+modals+فاعل


can, be able to:
در مواقعی که می خواهیم بگوییم توانایی انجام کاری را داریم از can استفاده می کنیم.همچنین می توان از آن برای (درخواست !!! , تعارف,پیشنهاد !!! و احتمالات)استفاده کرد.
ساختار:

مصدر بدونcan +to +فاعل

برای سوالی !!! آنها از ساختار زیر استفاده می کنیم:
مصدر بدونto+فاعل+can

مثال:
i can play basketball
من می توانم بسکتبال بازی کنم.(توانایی انجام کاری)
?can i play basketball
آیا می توانم بسکتبال بازی کنم؟(سوالی)

ساختار شکل منفی آن:
مصدر بدونcannot+to +فاعل
مثال:
i can’t play basketball
من نمی توانم بسکتبال بازی کنم.