کاربرد was/were

was گذشته ی ساده فعل am و is است

were  گذشته ی ساده فعل  are است.

شکل منفی: در ح !!! منفی کلمه not را بعد از was و were اضافه می کنیم.

i was not(wasn't) ، he/she was not (wasn't) ، it was not (wasn't)

we were not(weren't) ، you were not (weren't) ، they were not(weren't)

شکل سوالی: در ح !!! سوالی was و were را به اول جمله می بریم.

was i? was he/she? was it?

were we? were you? were they?