بسم الله الرحمن الرحیم—مذهب دربحران-سقیفه بنی ساعده- یک بازیچه ای بود-که هیچ عقل ناب انرا نمیپذیرد- ونمی تواند تائیدی بر درستی مذهب تسنن باشد-بحث هائی که انجامطرح شد هیچگونه ارزش عقلانی وعلمی وشریعتی ندارد واساسا هیچگونهتفکر منطقی دران بحث ها رخ دقیقاتئوری ان بحث ها این است کهانسشان میزان تعین کننده احکاک واعتقادات شریعت است- چه انجا که امری راتاید !!! د وچه امری راباطلدانستند همه اش بازیچه بدون تفکر منطقی بود- وهیچ گونه عذری هم نداشتن !!! ودرشناخت حقایق حیران باشند!!!وبه بطلان رای خود نیز بخوبی واقف بودن- وچون اساس رابدست اوردن قدرت ومست حکومت بودن- زندگانی راهم بازیچه میدانستند-بدنبال سیاست منفی یعنی که بدنبالکشف حقایق نبودندبلکه سیاست رقیب کوب که پیروزی بدست میاورد رفتند-که منشامفاسد اخلاقی واعتقادیوشریعتی وایجاد کننده غرور وپر مدعائی گشت- وچون حقایق یاباطل بود ویانسبی بود بادین راستین زاویه پیدا کردشروع به انتقاد از شیعه !!! دکه هیچ ارزشی ندارد- وان سیاست منفی ازیک زیر ساخت اعتقادی وایمانی باطلی سرچشمه میگرفت که مجبورمیشد حقایق مذهب راستین راقلع وقم کند ومخالفین خودراتکفیر وسخت ازار دهند- ان !!! شه ها هیچ کمکی به دین نمی کند بلکه برنور دین سایه میاندازد- وسپس بزرگان دین رایکی بعداز دیگری منکوب !!! د وریشه هراعتقاد راستین راباتیغ قلمی که زنگ زده وخورده شده است میزند تا شایدوضعی که هست پایداربماندانها بیساری از مبانی واحکام خودرااز مشهورات ومقبولات مردم گرفتندکه !!! افات مسلم است وحدیثی چاشنی ان !!! دکه:" یدالله مع الجماعه":یعنی دست خداوند بامردم است هیچ !!! بااین ایه وحدیث مخالفتی ندارد ولی حقایق سترگی درباطن ان است که لحاظ نمیشودکه مخالفرای انان استکه درحقیقت حقایق زیادی ازمذهب رها میشود-درک وفهم خلیف !!! ه بسیاری جاهامغایر !!! ت الله وسنت نبی است باستفاده ایه اولوالامرکه میبایست ازولی امر اطاعت بدون چون چرا کرداستنادمیکنند باز !!! ی مخالف این ایه نیست ولی حقایقی دربطن این است به ان توجه نمیشود وسرانجام !!! شهای ضذ شریعت حکم شریعت پیدا میکندوحتی تقدس میا بد