بسم الله الرحمن الرحیم-تثلیث- !!! ان قبل از حضرت !!! علیه السلام وبعداز حضرت !!! علیه السلام به کمک خداوندمنان به کمال میرسیدند بودن انکه نیازمند روح خدای باشند- حال اگر حضرت !!! علیه السلام بر برا یانکه به کمال برسد نیازمند روح الهی باشد که عقلا محال است معنای ان این است که خداوند منان نقص دارد واین هم محال استحضرت جبرائیل علیه السلام هم به همین نحو نیازمند روح خدائی نیست حضرت !!! علیه السلام روح انسانی ایشان مخلوق خداوندمنان- پس عبد الهی است وبه همین طریق روح فرشته ایحضرت جبرائل علیه السلام هم مخلوق خداوندمنان است پس عبدالهی است ولی روح های خدائی چناچه وسیله الهی باشند ومطیع خداوندمنان باشند پس مخلوق هستند واستقلال ندارند وچناچه استقلال داشته باشند ودرامر خلقت شریک خداوندمنان باشندپس خداوندمنان ناقص است که این امرهم محال است وچون حضزت !!! علیه السلام وحضرت جبرائیل علیه السلام درخلقت هستی نقشی مستقل ندارندپس خدائی انان هم عبودیت وپرستشی بدنبال ندارد واز طرفی روح هاباهم درخلقتی مشترک نمیشوند وروح خدای مستقل از مخلوق است پس نمیتوان تصور کردکه روح کامل خدائی با روح نسبی باهم اشترام درماهیتی پیداکنند واینهم محال است واین شرکت سه خدا یک امر موهوم وشعاری بیش نیست