بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دانشجوئی در !!! لندن در بحثی فرمودند- سکولارسیم- ماند یک تیکه یخ می ماید- که هرزگاهی !!! ی به ان لگد میزند واین تیکه یخ در دشت یخ به جهتی میرود- در حالیکه انسان به کوه هیمالیا میرسد که محکم است واز ان کوه به سمت قله میرود- سرانجام انسان مذهب بر ان یکتیکه یخ  ترجیح خواهدداد !!! کدام مذهب؟؟ انسان حتی به بخش ناچیزی از مذهب که راتسین باشد تیکه خواهد کرد- انسانی  اگر الی ابد زنده باشد- نه طبیعت خواهد شناخت به این معنی که شناخت  طبیعت تمام شد ونه خوداش را- پلیسی در انگلستان برا ی زمن تعریف کرد که برنده تعلیم سگ شده بود که از طرف ملکه انگلستان یک مداد که روی ان نوشته بود از طرف ملکه انگلستان داده شده بود- وچهارده پوند پول داده شده بود که یک کوکلسیونر حاضرذ شده بود که ان مداد هزا !!! وند ب !!! د  فامیل مخالفت کرده بود وگفتند این مداد باعث افتخار ما است وما این هزار پوند را به شما میدهیم والبته ایشان شاکی بود!! توانسته – بو-هفتادبو-را که هرکدام با بو ب.های مختلف ترکیب میشد درمرحله اول  موادمخدره- ودینامیت بوده است زمانی که بوهای انها  را با بوهای مختلف ترکیب !!! ند- سگ دراطراف ان میچرخد .ولی پا بر نقطه خاص میگذارد تا تعلیم بگیرد این روش اول بار المانها  مطرح !!! - انگلیسی عدهای کارشناس به المان فرستادند از نها یاد گرفتند پلیس انگلستان درحدودچهل کتاب روی این سگ نژادخاصی تحقیق کرد-   پلیس انگلستان ماند پلیس ایران اول بهائی زیادی به سگ نداد دواطاق ویک راهروذ کوچک یک بخش از حیات  دراختیار ایشان قرارداد- عمده تعلیم این سگ دربیابان بود که یک می نبوس  باتمام تجهیزات این سگ به بیرون میبرد وجندین پاکت که موضوع دوجفت پاکت بود- پاکتف اول میگفتد سگ را در ده کیلومتری شهر مثلا سمت چپ  رها کن اگر سگ پیدا میکرد نامه دوم باز میشد که محل را دقیق مشخص کرده بود وچناچه سگ پیدا نمیکرد نامه دوم راباز میکرد وجای مواد مخدر ا مشخص میکرد که این سگ حول وحوش ان نقطه مچرخید  وعلت ان ترکیب بوی دیگری همراه بوی مخدر بود- سگ قدرت دارد بوهای مختلف را بخوبی در مغز اش خوداش تفکیک کند محیطرا توسط بوی خوداش تشخیص میدهد از مایش متعددی شده است- که این مطلب را اثبات میکند که این جناب هم تحقیق کرده است که من از  ان میگذرم- دوبارانی سگ دست ایشان گاز گرفته بود که متوجه شد که شگ میگوید این قدر منرا خسته نکن- لذا ایشان مداوم خصوصیاتفیزکی سگ از مایش میکرده است وبعداز چهارده روز تمرین استرتاحت کامل میداده است که به استانداردبرسد بعدا پلیس یک محل گرانقیمت می !!! د وانرامحل تمرین قرار میدهد- نکته اساسی  که انسان به خداوند منان میرسد اساس کار سگ اول شکار است باوجودانکه والدین سگ تنها غریزه سگ را کمی رشد میدهند سگ از تمام بوها – صرف نظر میکند فقط بوی شکار کاراساسی او است که هیچ نیازی به تقویت ندارد درحالیکه ان بوهائی که انسان به سگ یاد میدهد- هیچ نیاز سگ نیست ومداوم بایدتقویت شود- ایشان میفرمود من هرگاه فکر !!! سگ را شناختم سگ کاری جدید کر که من متوجه شدم سگ رانشاختم- بالاتراز سگ  شاخک مورچه است- اولین حضرت علی علیه السلام فرمودند بروید شاخک مورچه بشناسید- این شاخک مورچه از محیط امواج رامیگیرد مثل یک انتن به صورت تفکیک در درون خوداش انرامشخص میکن وسپس به مغز میدهد اگردومورچه شاخک ها خودرا به هم بزنند تمام ان معلومات به دیگری منتقل میشود یکی از دانشمندان خانم انگلستان که سکولار هستند فرمودند که ما حقایق علمی را کم فاش میکنیم  زیرا تیشه به ریشه سکولار میزند- لذا استعمار تمام نقشه اش این است که مذهب ایجادخلا وضعف ونارسائی میکند ولذا- سکولار است که این نواقص رابرطرف میکند- حال که مذهب نشان دادبخصوص انقلاب ایران که مسائل رفع نقص رابه خوبی میفهمد این جنگ ها را راه انداخت- وبه نظرحقیر در ادلب جنگی جدیدی  راه انداخت- درحال ایجاد یک قیامی کردستان قوی است بر علیه اعراب ودراینده برعلیه ترکها و !!! برعلیه کردها- وهر !!! تصور کند  با دین بازی کند ویا مردم را فریب دهد ویا تنها راه نجات در دنیا طلبی بداند چوب سختی از خداوند منان خواهد خورد وخداوندمنان درقران فرمودند این نکات ساده تصور نکنید وبه تاریخ یهود وسپس !!! یت باز گردید امید است بعاز اینهمه تجارب انسان کمی بفکر فرو رود- انشااالله