بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مجله مکتب !!! که کم شناخته شده است یکی از مجلات کم نظیر درباره !!! درجهان است شخصیت های استثنائی که دریائی رادرکوزه میریزند دران مقاله مینویسند ومتاسفانه بسیار کم برگ ودر محل های فروش ناپیدا هستندامید است که دراین باره فکری را !!! ند-در مقاله- حضرت علی علیه السلام درجمعی برای شناخت مقام !!! حسن علیه السلام و !!! حسین علیه   !!! سئوالی  های میفرمانید تا مقام علمی ان عظمتها برای جمع اشکار شود- سئوالات سئوال های معمولی هستند ولی !!! ان صلواته علیم اجمعین جواب های فرا معمولی میدهند- !!! علی  علیه السلام از !!! حسن علیه السلام میپرسد عقل چیست-و- ( کاران کدام  است)- انسان بقول غربیان یک –من- دارد درنزد علمای !!! ی – یک نفس – دارد کا ار این نفس یا- من- اول شناخت خوداش است- ثابت بودن این شناخت کارخداوندمنان است—این  من- تصمیم میگیردکه چکار کند- من- اراده –میکند-  من – درک میکند  وفهم میکند وانتخاب میکند زمانی که علومی در- من- قرار گرفت- درحدیث وقران به اومیگوید- قلب-دوح !!! دارد- یا به سمت پلیدی میرود-در علوم !!! ی به ان نفسانیات گفته میشود یا نفس امراته به سو- نفسی که به بدی دستور میدهد- قران میفرماید  - فی قلوبهم مرض- قلب مریض شده است ویا  قلب به سمت کمالات میروید- قلب نورانی شده است رحمانی شده است- عقل یک معنای خاص دارد- که منبع ملاکهای عقلانی است که ذاتی است اینهم کارخداوندمنان است وعقل میتواندملاکهای  عقلانی  دیگری هم بوجود اورد که ترکیبی است تعداد ملاکهای ذاتی بیست هفت است ولی ملاکهای ترکیبی هنوز به پایان نرسیده است- که نقش ترازو رابازی میکنند  این ترازو دوجواب دارد- یا درست است- حق است یاغلط است است باطل است- هر شناختی هرعلمی را باید اصول وملاکهای ان علم رابا ملاکهای عقل سنجید- چنانچه ملاک عقلانار درست دانست ان ملاک علمی درست واگرانرا غلط دانست ان ملاک باطل است که امروزه علم منطق بدنبال چنین شناخت ملاک های عقلانی است اما درنظر مردم هرشناختی وهرعلمی کهدرست باشد باه شناخت عقلانی گفته میشود- درحدیث وقران  عقل راهم به همان معنی مردمی گرفته شده است- !!! حسن علیه السلام درجواب عقل- کاربرد انرا بیان میکند- درمفاهیم عقلانی به هیچ وجه انچه ارا فرد درک میکند تاب این نشود قابل درک نیست- وبهترین راه خصوصیات کاربردی ان است- !!! حسن علیه !!! میفرماید عقل ان است انچه از حقایق به قلب داده شده است توسط عقل حفظ شود