بچه ها هوس !!! ا مروز شعر بگم و گفتم کل شعرهایی که گفتم رو می ذارم براتون خخخخخخخخخ

۱-

کنارتو لحظه دیدار خوب است

یه دم نخو !!! ده و بیدار خوب است

زنی که بوسه نداد به شوهرش

برای لای جرز دیوار خوب است

حدیث گلی نوشت:

۲-

مرا به نبودنت تهدید نکن

من تمام نبودنت را

خالی کرده ام در شقیقه ام

حالا برو

تا آب ها از آسیاب بیفتند

و بتوانم دوباره زندگی کنم

 

 

 

۳-

عشقت را مزه مزه می کنم

گاهی تلخ گاهی شیرین

مزه اش هم ،

مثل خودش پایدار نیست  

 

 

۴-

جنون گرفته ام از نبودنت

از ندیدنت

از این حنجره ی درب و داغون شده از بغض

یک میم می خواهم

میم مهربانی

تا دوباره مجنون شوم

 

 

۵-

بهار بودنت و

پاییز نبودنت

هر دو امتحان الهی بود

من خوب نخوانده بودم

 

 ۶-

وقتی درک نمی کنی

باید رفت و گفت:

به درک

 

 

 ۷-

نبودنت

ز !!! له ایست

به بزرگی

چند ریشتر

که قلبم را می لرزاند

چه بی رحمانه

آوار میشود

ریشترهای نبودنت

توی قلبم

روی صورتم  روی سرم

و من خاک بر سر میشوم

 

 ۸-

دهانت بوی خیانت می دهد

هی

با که !!! خوردی؟

 ۹-

لوس نشو

از لوس بازی خوشم نمی آید

همین که با دلم بازی می کنی بس است

 

 ۱۰-

بودنت تیک ،نبودنت ضربدر

تیک کن ستون های بودنت را

 

 ۱۱-

 

فشارم می افتد

از بام چشم های تو

آب قند نه!

فقط لب هایت

 

 ۱۲-

بین هر که هر چی که بود

بین ما هیچی نبود

 

 اینا رو همین یک ساعت پیش گفتم البته باید سر فرصت دوباره روشون کار کنم خخخخخخخخخخخخ

نظر شوما کاربر گرامی نشانه شخصیت شوماست سعی کنید با نظرات بالا شخصیت خود را بالا ببرید خخخخخ