خشکی چشم ازقصاوت فلب است

   قصاوت قلب اززیادی گناهان است

      زیادی گناهان ازخوردن حرام است

         خوردن حرام ازفراموشی مرگ است

            فراموشی مرگ اززیادی آرزوهاست

               زیادی آرزوها ازمحبت به دنیاست

                  ومحبت به دنیاریشه واساس تمام بدی هاست

!!! ماس دعا