والپیپر نیمه شعبان - قائم آل محمد ya gaem al mohammad

 

عصریک !!! ی دلگیردلم گفت بگویم بنویسم که 

چراعشق به انسان نرسیدست 

چراآب به گلدان نرسیدست

هنوزم که هنوزاست غم عشق به پایان نرسیدست

بگوحافظ دل خسته زشیرازبیاید

بگویدبنویسد که هنوزم که هنوزاست

چرایوسف گمگشته به کنعان نرسیدست

وچراکلبه احزان به گلستان نرسیدست

عصراین !!! ی دلگیر

وجودتوکناردل هربی دل آشفته شودحس

توکجایی گل نرگس

  !!! ماس دعا