200

پیروزی انقلاب !!! ی در ایران تنها یک حادثه داخلی برای تغییر یک رژیم !!! نبود. بلکه همان‌گونه کهبسیاری از !!! تمردان !!! ئی، !!! ی و اروپائی در خاطرات خود از آن روزها تعبیر کرده‌‌اند، انقلاب از دیدگاهآنان ز !!! له‌ای ویرانگر برای جهان غرب بود.

گذشته از آنکه !!! مطلوبترین شرائط جغرافیائی، اقتصادی و نظامی را در یکی از حساسترین مناطق جهان کهمرزهای طولانی با رقیب ( !!! ت شوروی) داشت، از دست می‌‌داد امواج این انفجار بزرگ رژیمهای وابسته به غربرا در ممالک !!! ی و بلاد عربی متز !!! ل و بیمناک کرده بود. پیام اصلی انقلاب !!! ی ماهیتی فرهنگیداشت و مبتنی بر !!! شه دینی و ارزشهای معنوی بود.