حضرت !!! !!! پس از فرار شاه از ایران ضمن تبریک این پیروزی اعلام !!! د که بازگشتشان به ایران در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد
پیام [به خبرگزاریهاى خارجى درباره فرار شاه‏]
زمان: 26 دى 1357/ 17 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
مناسبت: فرار شاه از ایران‏
مخاطب: خبرگزاریهاى خارجى‏
الف: !!! وج شاه از ایران اولین مرحله پایان یافتن سلطه جنایت بار پنجاه ساله رژیم پهلوى مى‏باشد، که به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران صورت گرفته است. من این پیروزى مرحله‏اى را به ملت تبریک مى‏گویم و بیانیه‏اى خطاب به ملت صادر خواهم کرد
ب: ما بزودى !!! ت موقت انتقالى را براى اجراى انتخابات مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسى جدید معرفى مى‏کنیم‏
ج: بازگشت من به ایران در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد.

                        صحیفه !!! ، ج‏5، ص: 148