بدترین نوع حماقت اینه که خودت بدونی داری حماقت میکنی و بزنی کانال بی خیالی!

عملا حس مز فیه و عملا من میخوام الان سرمو بکوبونم به دیوار والاع به قران اخه ادم اینقدر بیشعور!