وقتی نمیدونی اصلا چی شد و چرا ؟ و عقربه ساعت هم روی دور تنده تو میمونی و انتخاب نوع خاکی که باید به سرت بریزی؟

دارم میمیرم از دل شوره :|