ده تصویر(ع هایی که خودم گرفته ام) که تکمیل شد راجع به اشون می نویسم!

تصویر اول : یک کتاب کهنه و دست به دست شده بین همه مثل کتاب های کتابخوانه عمومی...

تصویر دوم: گلدون یاس خشک شده ی پشت پنجره...

 
 

تصویر سوم:یک صندلی لهستانی گوشه ی یک کافه....

 تصویر چهارم: درخت خشکیده ی انار...

تصویرپنجم: در سبز خونه ی مادربزرگ...

تصویر ششم:یک خونه با آجرهای بهمنی وسط شهر...

تصویر هفتم:یک فنجان قهوه سرد شده...

 
تصویر هشتم:یک نور کم جون که از لابه لای توری...

تصویر نهم:یک لکه ی جوهر آبی روی رومیزی سفید آشپزخونه...
 
تصویردهم: یک پنجره قدیمی کثیف شده از بارون ب...