یک درد کهنه و ریشه دار، یک درد گم و مبهم، از پس گردن شروع میشه و لابه لای موهای سر کمرنگ میشود،یک دردی که اون قدر شدید هست که باعث بیخو شود و اون قدر ضعیف که بشود تحمل کرد... یک درد لذت بخش که کم کم به بودنش میشود عادت کرد... 

پس نوشت : ی که گردن درد بیدارش کرده باشه این طور اراجیف می بافه!