از سر لج بازی چیزی نمی خورم تا حدی که امروز کارم به سِرم و بیمارستان کشید!

بعد سه هفته چهارشنبه ی پیش از م وقت گرفتم، م از ایران رفته جلسه مشاوره با اسکایپ برگذار شد... کل جلسه رو سکوت گفت با سکوتت داری خشم و ناراحتیت رو نسبت به من نشون میدی! گفت با خودت لج کردی!چه قدر این آقای باهوشه...

فردا که بین تعطیلی هستش به نظرتون کلاس های من تشکیل میشه؟ 

نهایت میرم تشکیل نمیشه دو ساعت تو راه می مونم بر می گردم خونه!