تهران غرب بدون کنکور قبول شدم به خاطر بالینی می خوام این رو برم. اما تصور از شرق تهران به غرب تهران رفتن برام سختهناراحت هنوز ثبت نام هم ن ... سرما هم خوردم به چه شدتی !

خلاصه روز تعطیلی به این قشنگی رو تو رخت خواب موندم...

این هم ع ی با طعم سرما خوردگی