قابل توجهِ همه دیپلمه ها و لیسانسیه ها و فوق لیسانسیه ها حتی فوق !!! ا و پروفسورهای عزیز که نوشتن جملات فارسی بدون غلط را می خواهند بیاموزند :
یک نسخه ی عالی براتون می نویسم ، دو تا صبح و دوتا ظهر و دوتا شو ، دو تا هم دوزه ی بعد نصف شو تا کم کم خوب بشید:

http://www.vajehyab.com/