نحوۀ دریافت این کتاب

از این کتاب به حسینیّۀ فرومدیهای مشهد ، تهران ، شاهرود هدیه شده است .

در فرومد هم به مسجد جنبِ مزار سادات و مزار سیّد احمد و مسجد نبی اکرم و مسجد صاحب ا !!! ّمان و کوچۀ جنان و س !!! لی و کتابخانه هدیه شده است .

برای !!! ید در فرومد می توان به کتابخانۀ عمومی فرومد ( خانم بهادری ) و مغازۀ شهد و شکر ( خانم کرامت ) مراجعه کرد .

غیر فرومدیها هم می توانند از طریق تلگرام یا ایمیل یا محلّ نظریّات وبلاگ درخواست کنند .

قیمتِ کتاب شش هزار تومان است .

موارد درخواستی بالای بیست نسخه پنج هزار تومان محاسبه می شود .

هزینۀ پُست هم به مواردِ درخواستی با پُست اضافه می شود .