دلـــایــل بــودنـم را مـــرور میــکنـم هـــر روز


 هـــر روز از تـــعـدادشــان کــــم میــشـود


 آخـــریــن بـــاری کــه شـــمــردمــشـان


 تــنهــا یـک دلیــل بــرایـم مـانـده بــود


 آنــهــــــــــم دیــــدن تــــــو بـــــــود