برای پی بردن حقانیت !!! اکرم (صلی الله علیه و آله) راه دیگری غیر از اعجاز داریم، که این خود دلیل زنده دیگری برای رسیدن به هدف می تواند باشد، وآن برر سی قرائن و شواهد زیروجمع آوری مجموعه ای ازآنها می باشد.

 

1- خصوصیات اخلاقی و سوابق اجتماعی آن حضرت

آنچه از خصوصیات اخلاقی !!! اکرم ((صلی الله علیه و آله) در خلال فعا لیتهای اجتماعیش طبق تاریخی که دوست و دشمن نوشته اند، بر ما مسلم است اینکه، آن حضرت آنقد !!! اک و درستکار بود که حتی در عصر جاهلیت او را امین لقب داده بودند، تاریخ می گوید: هنگامی که می خواست به مدینه هجرت کند علی (ع) را مأمور کرد که بعد از او امانت های مردم را به آنها بسپارد.

شجاعت واستقامت وحسن خلق، سعه صدر و جوان مردی و گذشت آن حضرت را از خلال جنگ و صلح او میتوان به دست آورد، مخصوصاً فرمان عفو عمومی که در باره مردم مکه پس از فتح این شهروتسلیم دشمنان خونخواردربرابر !!! صادر فرمود سند زنده ای براین مطلب است.

 

2-  شرائطی که بر محیط دعوت حاکم است.

همه می دانیم انسان های معمولی و گاهی حتی نوابغ، خواه ناخواه رنگ محیط را به خود می گیرند، البته بعضی ها بیشتر و بعضی دیگر کمتر.

حال فکر کنید !!! ی که چهل سال در محیط جهل و بت پرستی پرورش یافته، در محیطی که تار و پود فرهنگ مردمش با شرک و !!! افات بافته شده، چگونه ممکن است دم از توحید خالص زند، و با تمام مظاهر شرک به مبارزه برخیزد؟

چگونه ممکن است از محیط جهل عالیترین تجلیات علمی به درخشد؟!

آیا می توان باور کرد بدون یک تأیید الهی از ما وراء طبیعت چنین پدیده عجیبی ظاهر شود؟!

 

3-  شرائط زمانی

باید توجه داشت ظهور !!! اکرم (ص) در چه عصر و زمانی بود؟ و زمان آن چگونه بوده است؟

دراینجا باید گفت درآن عصری که جهان دوران قرون وسطی را طی کرد، عصر استبداد، عصر تبعیض، امتیازات ظالمانه نژادی وطبقاتی وچه بهتر اینکه این سخن را از زبان حضرت علی (علیه السلام) که شاهد دوران قبل و بعد ظهور !!! بود بشنویم.

آن حضرت می فرماید: خداوند او را درزمانی مبعوث کرد که مردم جهان در وادی حیرت گمراه وسرگردان بودند، عقل های آنها در گرو هوس های کشنده قرار داشت.

کبروخودخواهی آنها را به سقوط کشانده بود، ظلمت جاهلیت آنها را به بیراهه برده، و در میان جهل وخودخواهی واضطراب سرگردان بودند. [نهج البلاغه، خطبه 19.] اکنون فکر کنید آئینی که شعارش مسا وات انسان ها، حذف تبعیضات نژادی وطبقاتی است، چه تناسبی با وضع آن زمان دارد؟

 

4- محتوای دعوت

محتوای دعوتش توحید و یکتا پرستی در تمام زمینه ها، حذف امتیازات ظالمانه وحدت جهان انسانیت، مبارزه با هر گونه ظلم و ستم، طرح حکومت جهانی، دفاع از مستضعفان عالم و پذیرش تقوی و پاکی و امانت، بعنوان مهمترین معیار برای ارزش انسان می باشد.

 

5-  بر نامه های اجرائی و وسائل رسیدن به هدف

در زمینه برنامه های اجرائی هر گز اجازه نداد که از منطق زور و توجیه گر استفاده کنند، برای رسیدن به هدف های مقدس، به دنبال وسائل مقدس بود، صریحاً می گفت دشمنی با هیچ گروه نباید مانع شما از اجرای عد !!! گردد.

دستوراتش در زمینه رعایت اصول اخلاقی در میدان جنگ، عدم تعرض نسبت به غیر نظامیان، از بین نبردن نخلستان ها و درختان، آلوده نساختن آب آشامیدنی دشمن و رعایت نهایت محبت با اسیران جنگی ودهها موارد آن روشنگر این واقعیت است.

 

6- میزان اثرگذاری دعوت در محیط

میزان تأثیردعوت اودرآن محیط تا به آن اندازه ای بودکه، دشمنان از نزدیک شدن افراد به !!! اکرم (صلی الله علیه و آله) وحشت داشتند، چرا که جاذبه ونفوذ او را خارق العاده می دیدند، گاهی به هنگامی که سخن می گفت غوغا به راه می انداختند تا مردم گفتار آن حضرت را نشنوند، مبادا سخنان جذاب او در قلوب تشنه مردم اثر بگذارد و به همین جهت برای !!! افکندن بروی نفوذ معجزه آسای !!! اکرم ((صلی الله علیه و آله) او را ساحر خواندند وکلماتش راسحر نامیدند، که این خود اعتراف ضمنی به تأثیر همه جانبه حضرت بود.

 

7- میزان ایمان و از خود گذشتگی دعوت کننده نسبت به هدفش

میزان فداکاری آن حضرت در راه دعوتش نشان می دهدکه، او بیش از هر !!! به این آئینی که آورده بود ایمان داشت و پایبند بود.

در بعضی میدان های جنگ که تازه مسلمانان فرار می !!! د، حضرت بخوبی ایستاد و مقاومت کرد، و در آنجا که دشمن گاه از راه تطمیع، وگاه از راه تهدید و خلاصه از هر دری وارد می شد او بی اعتنا به همه این مسائل بر اعتقاد خود سخت پافشاری می کرد و هر گز ضعف و تردید از خود نشان نداد.

 

8-عدم سازش با پیشنهاد های انحرافی

بارها کوشیدند که آن حضرت را به سازش با منحرفان بکشانند، اما آن حضرت هرگز تسلیم نشد، و می فرمود: اگر خورشید را در یک دست من و ماه را دردست دیگرم بگذارید «یعنی تمام منظومه شمسی را زیر سیطره من قرار دهید که، بخاطر آن دست از هدف و برنامه ام بردارم» هرگز دست بردار نیستم. [سیمای پرفروغ محمد وستارگان درخشان، ج 1, ص 65.]

 

9- سرعت ثأثیر در افکارعموی

نه تنها تأثیر دعوت او در افکار عمومی مردم عجیب بود که سرعت آن نیز خارق العاده بود،آنها که کتابهای خاورشناسان غربی را درزمینه !!! مطالعه کرده اند دیده اند که همه آنها از پیدایش و گسترش سریع !!! در شگفتند.

 

10- ایمان آوردندگان به !!! اکرم از چه قشری هستند؟!

بالأ !!! ه به اینجا میرسیم که دشمنان او گروهی از سردمداران کفر و مستکبران ظالم و ثروتمندان خود خواه بودند، در حالی که ایمان آورندگان به آن حضرت غالباً جوانان پاکدل، گروه عظیمی از حق طلبان محروم و تهیدست و حتی بردگان بودند، افرادی که سرمایه ای جز صفا و صمیمیت و پاکدلی نداشتند و تشنه حق و حقیقت بودند.

از مجموعه این قرائن و شواهد می توان به خوبی نتیجه گرفت که این یک دعوت الهی بوده، دعوتی که ازماورای طبیعت می جوشد، از سوی پروردگار عالم برای نجات انسانها از فساد و تباهی، و جهل و شرک، و ظلم و بی عد !!! ی فرستاده شده بود.

 

منبع: محمد امین(زندگانی و شخصیت !!! اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم))، علیرضا یوسفی، ص 3.