فرزندان آئینه اعمال ما والدین می باشند و اگر با کلام و رفتار سنجیده و از قلب و احساسمان همانند کودکان با فرزندانمان صحبت نمائیم ، مسلماً فرزندانمان آن خواهند شد که ما هستیم. قلب کودکان از جسمشان بزرگتر است . ولی بعضی  والدین قلبشان از جسمشان کوچکتر است .

پس بیائید با رعایت موارد زیر ارتباط با فرزندانمان را  ، راحت تر نمائیم

*رفتار شایسته فرزندتان را تحسین کنید نه شخصیت او را .

*با نادیده گرفتن برخی رفتارها به طور حساب شده و مداوم ، این گونه رفتارها ترک می شوند .

*رفتارهای مطلوب را تقویت کنید .

*همیشه به قولتان عمل کنید .

* برای اصلاح رفتار به فرزندتان فرصت بدهید .

*صبح جای غرغر !!! ، با بچه ها نیست . بگذارید سرشار از شادی و نشط به مدرسه بروند .

* برنامه های تماشا !!! تلویزیون در خانه را با هم فکری فرزندتان سازماندهی کنید .

*فرزندان را در تماشای تلویزیون همراه کنید و در رابطه با نقاط قوت و ضعف آن موضوع گفتگو کنید .

*بازیهای کامپیوتری را محدود کنید .

* به آنچه می گویید عمل کنید .

* نظارت غیر مستقیم داشته باشید .

*حس کنجکاوی را در فرزندان تقویت نمائید .

*احساس استقلال را در فرزندان تقویت کنید .

* بد اخلاقی های فرزندان را علت ی !!! کنید .

 * به بد اخلاقی ها پاداش ندهید .

*نگذارید با بد اخلاقی بله یا خیر شما را تغییر دهند .

* از عواملی که باعث بروز بد اخلاقی می شوند خودداری نمائید .

*اگر فرزندتان دروغ گفت بدانید که این ما بوده ایم که او را در این راه قرار داده ایم .

*حس نیت و راست گویی را در فرزندان تقویت نمائیم .

* از انتظارات مدیر و معلمان فرزندتان آگاه باشید .

* در طی زمان امتحانات محیط خانه را آرام و استرسها را دور نمائید .

*با همکاری فرزندانتان برنامه مطالعه و تکالیف را بنویسید .

*درس خواندن فرزندان را تقویت نمائید .

* به تلاش فرزندان پاداش دهید نه به نمره آنها.

* مهارتهای مطالعه را به فرزندانتان بیاموزید ( مرور، طرح سوال ، خواندن ، خلاصه نمودن ، دوره !!! )

* بایدها و نبایدها را حذف کنید .

* فرزندان را باهم یا با دیگران مقایسه ننمائید .

* به جای نصیحت و پند و اندرز رفتارهای شایسته خود و فرزندان را تقویت نمائید .

* فرزندانمان را نه به دلیل قابلیتشان ، بلکه به خاطر خودشان دوست داشته باشیم.