1-درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید.

2-خود را برای مواجهه با هر نوع سؤالی درسر جلسه کنکورآماده سازید.

3-سؤالات هردرس را در سه مرحله؛

  1.  تستهای باجواب مشخص
  2.  ضربدر
  3. منفی پاسخ دهید.

4-باید این فن جسورانه را بیاموزید که ازسر بعضی تستها بگذرید.

5- درتستهایی که درموردگزینه ی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشته باشیدحداقل دوگزینه غلط است.

 6-قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.

7-سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

8-درجلسه کنکوردقت کنید درفضایی قرار نگیرید که با کوچکترین سرنخها فریب بخورید.

9-درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشته باشید که زمان برای حل هرتست متفاوت است.

10-اگرزمانی برای مرورتستها باقی ماند،پاسخ راتنها زمانی تغییر دهید که به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

11-برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند:

تمرین و رکوردگیری تست زنی،شاد !!!  وسرحال بودن تمرکزوآرامش ومطالعه ی مفهومی.

12-محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

13-درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشته باشید تا دچار سردرگمی نشوید.

14-دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زدهو مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

15- درتستهای شیمی به نحوه توزیع سؤالات و همچنین دراولویت قرار دادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.

16- درتستهای زیست شناسی، دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

17- درتستهای زبان انگلیسی، زمان راهماهنگ با زمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید.

18- درتستهای معارف،امکان سرعت عمل، بیشتراست.

19-تستهای ادبیات راجدی بگیرید و به حفظیات اتکانکنید.

20 - درتستهای عربی، برای  !!! ب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازه آمادگیهای قبلی نقش ندارد

                                     نویسنده: محمدرضا اژدری  آدرس سایت / 2ctor-sho. !!!