با ابتکارهسته مشاوره منطقه وبه منظور هدایت تحصیلی صحیح دانش آموزان پایه اول درراستای تحقق اه !!! اجرایی نظام آموزشی  وسندتحول بنیادین با حضورمشاوران در مدارسدرتاریخهای26/3/93لغایت29/3/93بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان موردتوجه جدی قرارگرفت

در این نشت صادقی در رابطه با شرایط قبولی دانش آموزان پایه اول ونحوه صحیحهدایت تحصیلی آنان توسط مشاوران مدارس صحبت نمودند واز مشاوران درخوست !!! د تادرنیمه اول تیر ماه که آ !!! ین مهلت ثبت نام کلیه دانش آموزان پایه اول می باشد بامدیران مدارس همکاری نموده و نسبت به آموزش وآگاه سازی والدین و دانش آموزان باحضوردرمدارس ویاباتماس تلفنی نسبتبه نحوه ثبت نام وانتخاب رشته اقدام کنند.

در پایان سعیدی کارشناس مشاوره منطقه به جمع بندی مطالبپرداختند وپس ازبیان اهم برنامه های مشاوره برای سال تحصیلی 94-93از همکاران مشاورتقاضا نمودند تا نسبت به انجام وظایف محوله خویش در هفته پایانی !!! دادو هفته اول تیر ماه اقدامنموده وهمکاری لازم را با مدیران محترم مدارس در زمینه اطلاع رسانی وآگاه سازی دانشآموزان و والدین داشته باشند.

تشریح الویت بندی ، تغییر رشته وملاکهای هدایت تحصیلی ازدیگربرنامه های مورداشاره بودند.

 شیوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان(روزانه) درادامه مطلب خواهدآمد:

تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازی