پنجمین جلسه اتاق فک !!! رورشی درتاریخ93/3/13دراداره آموزش وپرورش وباحضو !!! یش !!! وتان ودبیران هنر تشکیل وبعد از تلاوت آیاتی چندازکلام حق ابتدامنصوری رئیس اداره ضمن خیرمقدم به حاضرین انتظارات وتوقعات اداره موردنظررامطرح نمودند وسپس صادقی معاونت پرورشی اداره درخصوص هنروتمدن وفرهنگ ودیدگاه انسان و !!! به وادی زیباوقشنگ هنروفرهنگ و !!! وم آرامش ونوازش روح لطیف بشرمطالبی راعنوان نمودندو درادامه سایراعضاء نقطه نظرات خودرامطرح نمودندمباحث عمده به قرارذیل بود:تشکیل انجمن هنردراداره،طرح اوقات فرااغت تابستان،حضور !!! ت درمدارس و !!! جماعت ،کیفیت بخشی به محتوای دروس وبرنامه های متنوع پرورشی ومناسبتهای مذهبی و...