حج در کتاب خداوند

حج که صورت و نمودار مشهود اجتماع خ و ی است،
حج که اجتماعی است با قصد و جاذبه الهی،
حج که با فکر و زبان و لباس متحد، انسان‏ها را به سوی هدفی برتر پیش می‏برد و امتیازات مادی را از میان بر می‏دارد،
حج که با شکوه‏ترین عباداتی است که مسلمانان به جا می‏آورند،
حج که نمونه بارز مساوات و برابری طبقات مختلف می‏باشد،
حج که بزرگترین مظهر وحدت و یگانگی مسلمانان است،
حج که وسیله تحکیم روابط میان مسلمانان جهان است،
حج که می‏تواند بزرگترین کنگره سالانه ی باشد و بسیاری از دشواری‏های مسلمانان را برطرف کند و ... در لغت قصد و آهنگ است.


بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب