قیمت شماره مجازی روسیه ریپورت شده = نقد 500تومان  باشارژ=600تومان

قیمت سکه عضوبگیر = هرکا 9هزارتومان   هر 500تا= 4500تومان

قیمت سکه تله ممبر=هرکاهزار 9تومان     هر 500تا=4500تومان   

قیمت سکه ممبرزگرام= هرکا 3500هزارتومان

برای !!! ید درتلگرام به آییدی @gharhman پیام بدید