فروش شماره مجازی روسیه
 برای عضوشدن دربرنامه ها عضوگیر و ممبرزگرام به راحتی سکه بگیرین و برای تله ممبر ورژن قدیم رانصب کرده وآپدیت کنین
شماره مجازی -نقد=500تومان هردونه
باشارژ هر شماره =1000تومان

برای !!! ید گروه مابپیوندید

https://telegram.me/joinchat/dago80defeuuxlfhbcotiq