جریان در هستی  متناوب است

فاز و نول دارد

باید فاز بدهی 

تا فائز شوی

اذکرونی   اذکرکم

ادعونی    استجب لکم


... و ضمنا دعایی که  خدا خودش به دل میاندازه پیشاپیش مستجاب شده