شاه ماهی های آزاد  برای حفظ نسل خود دست به کارهای شگفت آوری می زنند. ماهی آزاد در فصل تخم ریزی، خود را از درون آب شور دریا بیرون می کشد و در رودخانه یک مسافت طولانی را خلاف جهت آب سیر می کند. زیرا این شیوه بهترین کار برای تولید و رشد نوزادهایش به شمار می رود. اما همه ماهی های آزاد برای تخم ریزی تن به چنین کار دشواری نمی دهند. برخی از آنها فقط به کناره های بستر رودخانه ها می روند مانند ماهی آزاد صورتی که به مجرد دور شدن از آب شور دریا، در یک مسافت چند کیلومتری شروع به تخم ریزی در آب شیرین رودخانه می کند. ولی شاه ماهی آزاد علاوه بر این، باید حدود 5000 کیلومتر نیز برخلاف مسیر رودخانه، سربالا پیش برود. سپس می بینیم که این ماهی چقدر از آب دریا فاصله می گیرد. 
ماهی آزاد به هنگام ورود به آب شیرین کاملاً سرحال است ولی پس از آن که مدتی در آنجا ماند دیگر میلش به غذا نمی کشد و رفته رفته دست از خوراک برمی دارد و کوشش او فقط این است که جای مناسبی را برای تخم ریزی پیدا کند. در چنین سفر مشقت باری ماهی بسیار لاغر و ناتوان می شود. بسیاری از رودخانه ها دارای شیب و آبشار و سنگهای تیز و دندانه ای می باشند. ماهی آزاد باید خود را از همه این موانع بگذراند و آب را سربالا طی کند. وجود شکارچیانی که در کمین نشسته اند نیز از خطرات عمده این مسیر به شمار می رود. در این تلاش، اندام ماهی آزاد بسیار لاغر و پژمرده می گردد. ماهی های آزاد اقیانوس آرام پس از تخم ریزی دیگر علاقه ای به زندگی نشان نمی دهند در حالیکه بدنهاشان سرخ  و پاییزی شده  همراه با جریان آب سرازیر می شوند و به تدریج یکی پس از دیگری به آغوش مرگ می شتابند.
نوزادها پس از 60 روز از تخم ها بیرون می آیند. سپس به مدت چند ماه تا یک سال در همان آب شیرین رشد می کنند. آنگاه راهی آب شور دریا می شوند. آنها نیز جریان زندگی پدران و مادران خویش را بار دیگر تکرار می کنند.