توبه یعنی برگشتن 


برگشتن و نگریستن


نگریستن و  بازنگریستن


 به راهی که رد پای من روی  زمین رسم  است


آنگاه 


گریستن برخود


پیش خدا