زمان (عج) در هنگام ظهور مورد استقبال جهانی 

قرار می گیرد 

او  ابا "صالح"  است نه ابا "سالح" 

او این زمان است عصر ارتباطات

 و کوچک شدن جهان به اندازه بک صفحه

زمان(عج) رامردم همه کشورهاخواهند دید
 
و  به تصویر ِ او که  به دیوار کعبه تکیه داده

روی صفحه گوشی موبایل

خیره می شوند  

 و هر به زبانی با خودش خواهد گفت :
 
چقدر چهره اش برام آشناست مخصوصا چشمهاش!