با سر به سوی سنگ می رود

سرش به سنگ می خورد 

برمی گردد

و باز هم با سر

 به سوی  آن سنگ می رود!


 _سنگ نیست 

گل تربت است 

خاک کربلا ....

دارد سجده می کند 

خدا را .....