ماندگارترین حس در بدن!


در میان 27 نوع احساس ، حس " غم " با 120 ساعت ، ماندگارترین حس در بدن انسان است.
ولی شادی فقط 36 ساعت عمر دارد !
میزان ماندگاری احساس به ترتیب عبارتند از:
غم : 120 ساعت
نفرت: 60 ساعت
شادی: 36 ساعت
درماندگی ، امید ، اضطراب ، ناامیدی و خشنودی: 24 ساعت
حسادت: 15 ساعت
آرامش: 8 ساعت
اشتیاق: 6 ساعت
غم را به دل خود راه ندهیم که بیرون !!! ش سخت است.