بسم الله الرحمن الرحیم

با ذکر نام پروردگار یکتا دست به قلم برداشته وهرآنچه درباره تبار خود از نیاکان شنیده ام را برای دوستداران به اشتراک میگذارم .
شاید بتوان از این راه جوانان مانند خودم را از تاریخ تبار خود مطلع سازم و جرقه ای باشد برای آغاز پزوهش در برای فهمیدن اص !!! خود ریشه خود و ... برای ایشان.

شیاس،مخفف شده کلمه شیعه آس است.
گفتنی است جدشیاس فردی به نام شیث یا شبیب بوده .
شیث یا شبیب به همراه !!! حسین در جنگ شرکت میکند ، جنگ تن به تن رخ میدهد و !!! هم تمام یارانش را جمع میکند و قضیه تاریک !!! !!! خانه رخ میدهد که بعد از آن !!! به یارانش میگوید که حال که همه مشتاق جنگیدن هستید و مرا ترک نکردید فردا هیچ !!! بدون زره به جنگ نرود .
فردای آن روز جنگ تن به تن میشود و شیث یا شبیب بدون زره به جنگ میرود ،بعد از جنگ همه به صف میشوند و درحالی که !!! به صف یارانش سرکشی میکند می بیند که شیث یاشبیب ،یار ایرانیش بدون زره به جنگ رفته بود . !!! وی را موعظه میکند و از دستش ناراحت میشود.
بعد از مدتی برای !!! خبر امد که بدن !!! درحال تجذیه است دستور دهید که آنان را جمع آوری ودفن کنیم .
!!! در حال جست وجوی فردی برای انجام این کار بود که شیث یا شبیب نزد !!! میرود و درخواست میکند که این کار را به وی بسپارد ، اما با شنیدن این حرف شیث یا شبیب به وی خطاب میکند که ای (شیعه آس) مگر از جانت سیرشده ای که بدون زره به جنگ میروی وحال هم این درخواست را داری .
شیث یا شبیب میگوید که من آمده ام که شهید شوم آمدم که جانم را در راه !!! فدا کنم قصد زنده برگشتن را نداشتم وندارم .
!!! این کار را به وی میسپارد و شیث یا شبیب هم نزد جسد !!! میرود ومار ها وعقرب و... را میبیند که اطراف اجساد جمع شده اند نزد اما برگشت وگزارش داد ، !!! هم دست خود را با اب دهان خی کرده و بر زبانش میزند و به وی می گوید که حال برو و کار را تمام کن تو بر آن جانوران مسلطی و اگر !!! ی را نیش زدند دستت را با اب دهان خیس کن و بر زخمش بزن خوب میشود .
شیث یا شبیب کار را تمام میکنند و به احتمال قوی در همان جنگ به شهادت میرسد ،پس از مدتی که از این ماجرا گذشت نام شیث یا شبیب را به شیعه آس ذکر می !!! د و بجای شیث یا شبیب میگفتند که شیعه آس و بعد ها شیعه آس مخفف شد و به شیآس تغییر کرد وفرزندان شیث یا شبیب را برای معرفی بیشتر شیاس صدا میزدند و بر فرض مثال پسر شیث یا شبیب یا همان شیعه آس را محمدعلی شیاس یا احمد شیاس یا علی شیاس می نامیدند که یعنی محمدعلی پسر شیاس یا احمدپسر شیاس یا علی پسر شیاس.
بعد از مدتی برای شناخت بیشتر به طایفه شیاس ،شیاس یارحسینی میگفتند ، مثال :احمد شیاس یارحسینی.
دلیل وجود پسوند یار حسینی در ادامه شیاس نیز همین موضوع است.
این اطلاعات همگی از شنیده ها و به صورت شفاهی است و هیچ گونه مرجع کتبی ندارد اما وجود موارد ذیل احتمال را به صحت نزدیکتر میکند
!!! حسین تنها جنگی که داشته اند دفاع در کربلا بوده .
وجود نام شبیب در میان یاران ایرانی !!! حسین
باز !!! کلمه شیاس شیعه آس را نتیجه است.
وجود امتیاز مداوا !!! افراد نیش مار خورده و مطیع بودن مارهای خاص دربرابر حرف خاندان شیاس .(به !!! افه نزدیک است اما بنده به شخصه تجربه کرده ام).
و....
اینها تمام انچه است که بنده درباره چگونگی ایجاد نام شیاس اطلاع دارم .
باز هم ذکر میکنم که اینها را هیچ گونه کت !!! ذکر نکرده در واقع متاسفانه درباره طایفه شیاس هیچ گونه کت !!! چاپ نشده این هم هر آنچه است تاریخ شفاهی است .

 

بنده از تمامی افرادی که این متن را مطالعه میکنند چه عموزادگانم و چه افراد مطلع تر خواهش دارم که اگر اطلاعی دارید که تکمیل کننده یا نقیض کنند این متن است برای بنده ارسال کنید .
لطفا لطفا لطفا لطفا
عاجزانه کمک شما را طلب میکنم ، انتقاد یا پیشنهاد شما باعث !!! سندی است زیرا که می بینیم حتی یک نفر به ما اهمیت داده است و این متن را مطالعه کرده و تاریخ طایفه اش برایش مهم است .
از اکنون از تمام !!! انی که از ما انتقاد میکنند ویا کمک میکنند ویا پیشنهادی می دهند تشکر میکنم .