بسم الله الرحمن الرحیم 

ب !!!  

 

بدینوسیله از تمامی !!! انی که اطلاعاتی در مورد طایفه شیاس دارند تمنا و خواهش دارم :

اطلاعات خودرا برای ما ارسال کنند 

اطلاعات لطفا با درج سند باشد یا حداقل با درج نام راوی باشد.

اطلاعات ارسالی در وبلاگ با درج نام ارسال کننده قرار میگیرد . 

اگر لذوم باشد ما !!! ماس هم میکنیم که تنها به پشته و تاریخ خود برسیم  زیرا که تاریخ و پشته چراغ راه آینده ماست .