قراربود

بمونی کنارغرورم

نگوقسمت اینه

نگوازتودورم

قراربود

بیای توی بی !!! ی هام

یه کاری کنی واسه دلواپسی هام

چقدر بغض !!!

نبودی

هزارباردلم خواست ببارم

نبودی

نبودی ببینی چقدرسوت وکورم

چقدربیقرارم چقدربی عبورم

خودت نیستی اما...

غمت روبه رومه

میخندم به بغضی که توی گلومه

دیگه هیچ امیدی به برگشتنت نیست

اینومن نمیگم...خم جاده میگه

شقیقه ات سفیده داری پیرمیشی

چقدرآینه حرفاشوساده میگه...

 

(پوی !!! اتی)