!!! ی رادارم...

که انقدر برایم !!! ی هست که
نگاهم دنبال !!! ی نیست
و
هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر
!!! ی به چشمانم نمی آید "هرگز"

و هیچ نگاهی،
دلم را نمی لرزاند "هرگز"
تنها یک نفر هست که همانند
گنجینه ای گرانبها در دلم جای گرفته !
انسان که سهل است،

وجودش را به دنیا هم نمی دهم!