قرآن نور است هر !!! آنرا بخواند وتفکر کند و درآ !!! به آن عمل

کند تمام وجودش را نور فرا خواهد گرفت

ای نوجوان قران بخوان

تو با خد ا محکم بمان

قر ا ن کلام رب ماست

آرامشی در قلب ماست

نوری تجلّی گر شوی

با نور آن زیور شوی

قران شفاعت می کند

هم او شکایت می کند