غربت قرآن

یک عمر اسیر دست !!! بودیم

دراوج جنــون عشق ویـران بودیم

مــانند کبوتــران عـــاشق، مــــاهـم

بــازیچه بـوسه‌های طوفان بودیم

آن روز کـــه ابلیس بـــه دنیــا آمــــد

در حسـرت خندیدن انسان بودیم

بـــا شرجی خــاطرات تنهایی خـود

در هالــه‌ای از غروب پنهان بودیم

در کشمکش میان !!! شه و عشق

زخمی و اسیر و نابسامان بودیم

درهمهمـه دسیســه‌هـــای مــردم

آشفته‌تـــر از غــربت قـرآن بودیم

فاطمه عباسی

نفر برگزیده جشنواره هیجدهم