کتاب های روی میز،زیر میز،کنار میز،سر میز،ته میز،شیمی ها و شیمی ها و شیمی های کلفتِ تماما خوانده شده ی موثر واقع نشده،همه و همه و همه را هل میدهم توی کارتن.کف اتاق دراز می کشم و سرزمین آزاد شده ام را در آغوش میگیرم.

                                                                                          

+در مورد چرک نویس هایی که یک رویشان پر شده و روی دیگرشان سفید است تصمیم با من است.حق را به روی پر شده میدهم و میریزمشان توی کیسه ی زباله.فکر میکنم با چیزی که بخشی از آن آلوده شده چه باید کرد؟در مورد "آلودن"میتوان بخشی را از بخش دیگر جدا کرد؟

+همه ی آنچه سر جلسه ی کنکور گذشت به قول میم به جهنم،به جهنم،به جهنم.