هر چند بعضی وقت ها موقع خداحافظی های هر روزه در دلم دست تان را کمتر از واقعیت فشرده ام،اما بعد از شما که !!! ی یادش نیاید من زرد را دوست دارم دلتنگ تان خواهم شد.

                                                                                              +عنوان از پوریا عالمی.