هزینه اولیه !!! ید سیستم ghp نسبت به سایر سیستم هاى گرمایش و سرمایش بالاتر است و متاسفانه على رغم جنبه هاى ملى صرفه اقتصادى ناشى از استفاده سیستم ghp ، سیاست هاى حمایتى از سوى !!! ت براى کاهش هزینه هاى !!! ید این دستگاه اعمال نگردیده است. مسلما توجه !!! ت براى اعمال سیاست هاى حمایتى مى تواند موجب کاهش قیمت !!! ید این محصول و عمومیت یافتن آن شود که به نوبه خود چندین برابر صرفه اقتصادى در سطح ملى را موجب خواهد شد. با این وجود، على رغم قیمت بالاتر این دستگاه نسبت به سیستم هاى مشابه از دیدگاه مصرف کنندگان، به خصوص مصرف کنندگانى که سطح کیفى تهویه مطبوع براى آنها حائز اهمیت است، !!! ید و به کارگیرى ghp باز هم داراى توجیهات اقتصادى لازم مى باشد.